Nieuwe regels bronbemaling

10 Oktober 2020

Nieuwe regels bronbemaling

Er zal nu enkel een vergunning worden afgeleverd nadat de aanvrager een bemalingsdossier indient, waarin wordt vermeld wat er met het opgepompte water gebeurt.

bron: HLN.be (25/07/2018)

Toenemende hittegolven en waterverkwisting

Op vraag van onze Groen-fractie en in navolging van de Vlaamse Milieumaatschappij werkt de gemeente aan nieuwe regelgeving voor grondbemalingen. Bij allerhande soorten bouwwerkzaamheden is het vaak nodig gedurende een bepaalde periode grondwater weg te pompen tot de funderingen afgewerkt zijn. Tot nog toe bestond er nauwelijks regelgeving daarover en werd het grondwater vaak gewoonweg in de riolering geloosd. Niemand ontkent nog dat de klimaatopwarming meer en meer voor droogteperiodes zorgt en dat de watervoorziening daardoor in het gedrang komt. In die optiek is het gewoon onethisch en onverantwoord al het opgepompte water zomaar af te voeren.

Er zal nu enkel een vergunning worden afgeleverd nadat de aanvrager een bemalingsdossier indient, waarin wordt vermeld wat er met het opgepompte water gebeurt. Indien mogelijk moet een buffervat van minimaal 1 m³ met een aftapkraan worden geplaatst, waar buurtbewoners kostenloos water mogen ophalen. Verder moet ernaar gestreefd worden zoveel mogelijk water opnieuw in de grond te injecteren of in een open waterloop te lozen.

We zullen de voorstellen en de verdere uitwerking van de regelgeving nauwlettend opvolgen.