Bouwproject Ganzenbol

02 Februari 2024

Bouwproject Ganzenbol

GROOT PROJECT IN EN NABIJ GROENGEBIED BEEKHOEK BEDREIGT OPEN RUIMTE EN WATERBUFFERING  

Een transportbedrijf uit Wilrijk heeft een aanvraag ingediend voor de nieuwbouw van 10.000m² opslaghal en kantoorruimten met parkeerterrein en verhardingen aan de Fabriekstraat in Lint.

Het openbaar onderzoek is ten einde en o.a. Natuurpunt heeft een bezwaarschrift ingediend. Groen kan dat niet doen.

Het project situeert zich deels in het industriegebied Ganzenbol maar ook deels in groengebied, m.n. de vallei van de Lachenebeek (vroeger Bautersembeek). Eén en ander blijkt uit het gewestplan. Het project betreft een serieuze inname van de open ruimte, houdt onvoldoende/geen rekening met het watergevoelig karakter van het gebied, zal een grotere verkeersstroom (vnl. vrachtwagens) in Lint teweegbrengen, betekent veel teveel verharding en zal zorgen voor extra CO2-uitstoot. Bovendien ligt vlakbij het habitatrichtlijngebied “Bossen van de Lachenebeek” en het natuurreservaat Beekhoek. In de Zuidrand wordt gestreefd naar ecologische verbindingen tussen diverse groenzones, maar met deze nieuwbouw ontstaat hier een knip.

Vergunningen voor gebouwen en verhardingen in groengebied zijn uitgesloten! Open ruimte moet zoveel mogelijk gevrijwaard worden, en al zeker als die open ruimte een beekvallei is. Met de recente overstromingen in het achterhoofd is het toch ondenkbaar dat men in een beekvallei gaat verharden en nota bene tot op 1m van de beekoever. Nochtans liggen de plannen zo voor.

De helft van het project ligt bovendien in effectief overstromingsgevoelig gebied (zegt ook Pidpa).

Met meer verharding en de al overbelaste Lachenebeek gaat dit project regelrecht in tegen de inspanningen om waterbuffercapaciteit bij te creëren.

Groene ruimte dient ook als noodzakelijke klimaatbuffer in het licht van de klimaatopwarming.

Het terrein is gelegen achter andere industriële percelen en kan enkel langs één smalle private toegangsweg vanuit de Fabriekstraat bereikt worden. Deze toegangsweg loopt vlak langs de beekoever, wat absoluut 'not done' is.

Vrachtwagens zullen bij het in- en uitrijden de ganse breedte van de straat nodig hebben, wat de verkeersveiligheid ter plaatse in het gedrang brengt. Een verbreding van de straat lijkt noodzakelijk. Daarvoor is allereerst een aanpassing van de rooilijn noodzakelijk. Maar zo'n verbreding is in de praktijk bijna onmogelijk gelet op de spoorwegtalud aan de ene kant en de afsluiting van het houtbedrijf aan de andere kant.

Daarnaast is de verkeersafwikkeling langs de Fabriekstraat allesbehalve vanzelfsprekend, temeer het daar in feite een fietsostrade betreft. Het STOP-principe zoals aanvaard in het Lints klimaat-actieplan wordt hier volkomen genegeerd. In de Fabriekstraat is nu al nauwelijks kruisend verkeer mogelijk. Ook de aanpalende straten zullen te lijden hebben onder het toenemend vrachtverkeer. Een stijging van de CO2-uitstoot is onafwendbaar, wat volledig in tegenspraak is met de doelstellingen van het klimaatactieplan.

De ecologische integratie van dit project, omsloten door de Lachenebeek èn in de onmiddellijke nabijheid van een erkend natuurreservaat, is absoluut onaanvaardbaar. Dit project vernietigt de laatste groenblauwe dooradering langs de Lachenebeek.

Dit project gaat regelrecht in tegen de ambities die het bestuur heeft uitgesproken in het klimaatactieplan en in het hemelwater- en droogteplan.