Lichtplan

Ook een gemeente moet zuinig omgaan met het belastinggeld van de burger. Zij draagt bovendien een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid op het vlak van ecologie en klimaat. Daarom werd met Groen in het bestuur een degelijk lichtplan voor het openbaar domein uitgewerkt. Dit door de openbare verlichting beter af te stemmen op de reële noden en de lampen tijdens de verkeersluwe periodes te doven. Hierdoor kon een belangrijke verlaging van het elektriciteitsverbuik worden gerealiseerd. Toenmalig distributienetbeheerder Eandis (nu Fluvius) maakte een Quickscan op van de bestaande installaties en hun verbruik. Op basis daarvan gaven zij de gemeente de nodige adviezen om een verlaging van de CO²-uitstoot te realiseren.

Op de hoofdverkeersassen bleven alle straatlantaarns aan tijdens de duisternis. In andere straten en in de woonwijken schakelde men ze 's nachts (van 23 u. tot 6 u.) volledig uit. Dit met uitzondering van het begin en het einde van de straat en kruispunten. Aanvankelijk zorgde dit voor heel wat bezorgdheid bij de omwonenden. Sommigen klaagden van een verhoogd gevoel van onveiligheid. Na een evaluatie werden waar nodig enkele aanpassingen doorgevoerd.

In tegenstelling tot wat door sommigen verwacht werd, registreerde de politie van de zone Hekla niet meer meldingen van verhoogde criminaliteit.

Deze maatregelen werden genomen in afwachting van de volledige omschakeling naar LED-verlichting. Vanaf het ogenblik dat die een realiteit is, wordt het perfect mogelijk de verlichting te dimmen in plaats van ze volledig te doven tussen bepaalde tijdstippen.

Groen Lint heeft zich op de gemeenteraad van 26 november 2019 onthouden bij de stemming over dit plan, omdat het gemeentebestuur een aantal gegevens over het verlies aan inkomsten niet duidelijk genoeg kon verklaren. Ook over de snelheid van uitvoering zijn er te weinig garanties. Niettemin staan wij principieel achter het feit dat het gemeentebestuur is ingegaan op het aanbod van Fluvius om die zogenaamde verledding tegen 2030 helemaal te realiseren.