Hier gaan we voor

26 Februari 2020

Hier gaan we voor

Behalen van de doel- stellingen van het Bomencharter Realisatie van nieuwe trage wegen Bescherming van resterende open ruimte Alternatieve energievoorziening Bevordering van de biodiversiteit Doordacht omgaan met verkavelingspro- jecten Doordachte mobiliteit in en om Lint

 • Behalen van de doelstellingen van het Bomencharter
  Op voorstel van onze gemeenteraadsleden zal de gemeente het Bomencharter ondertekenen. Dit houdt in dat de gemeente er zich toe engageert minimum- en maximumaantallen nieuwe inheemse bomen aan te planten. Er zal onderzocht worden waar dit mogelijk zou kunnen zijn (op gemeentegronden of op openbaar domein) en er zal een oproep worden gelanceerd naar de Lintenaars om zelf ook bomen te planten waar mogelijk. Via het gemeentelijk meldpunt [email protected] zal de burger kunnen bijdragen tot een beter klimaat.
 • Realisatie van nieuwe trage wegen
  Er zijn nog heel wat plaatsen in Lint waar een extra "binnenweg" voor zachte weggebruikers (wandelaars, fietsers) doorheen open ruimte en natuur kan bijgecreëerd worden. Inmiddels weet zo goed als iedereen dat natuurbeleving bijdraagt tot mentaal welbevinden. Scholieren kunnen zich zo ook veiliger van de ene plek naar de andere verplaatsen. Het spreekt voor zich dat niet alleen de gemeente Lint, maar ook buurgemeenten, particuliere grondbezitters enz. betrokken partij zijn. Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 is duidelijk herkenbaar, dat de open ruimte ook toen door een netwerk van kleine veldwegen werd ontsloten. Het zou fijn zijn voor iedereen indien er daarvan een aantal opnieuw konden worden toegankelijk gemaakt. Mogelijke projecten - zonder daarbij andere mogelijkheden uit te sluiten - zijn de volgende
  • Verbinding gemeentepark - Kasteelplein - Moederhoefstraat
  • Achterstraat - Molenveld richting Hove en richting Ganzenbol
  • Verbinding Ganzenbol - Beekhoek - Uilenbos
  • Verbinding Lachenenbos - Bouwensstraat
  • Verbinding Roetaardshoek - Bouwensstraat
  • Openstelling Van Den Bergstraat
  • Verbinding Schaapdries - spoorwegbrug Waarloosstraat
 • Bescherming van de resterende open ruimte
  Door het uitblijven van de zogenaamde betonstop is er in Lint nog maar heel weinig open ruimte overgebleven. Toen in de zeventiger jaren de gewestplannen werden opgemaakt, was men zich nog niet bewust van de negatieve effecten van lintbebouwing en overmatige verharding. Stroken langsheen de belangrijkste verbindingswegen werden daarom ingetekend als "woongebied met landelijk karakter". Zeker met de vrees voor de invoering van een echte betonstop worden dergelijke gronden nu versneld verkaveld en bebouwd, waardoor de achterliggende open ruimte verloren gaat voor het zicht. Er moeten fondsen worden aangelegd om dergelijke gronden te verwerven en te voorkomen dat ze bebouwd worden.
 • Alternatieve energievoorziening
  We kennen ondertussen de gevolgen van het verbranden van fossiele brandstoffen. Het is dus de hoogste tijd om in te zetten op andere manieren om energie op te wekken. Windenergie en zonnepanelen raken meer en meer ingeburgerd en hebben nog veel potentieel, maar nieuwe technologieën zoals waterstof, warmtepompen, energieopslag in milieuveilige en niet-toxische installaties bieden nog veel mogelijkheden. Nieuwe technologieën zijn helaas altijd duur, dus moet er ingezet worden op ondersteuning van dergelijke initiatieven en op aanmoediging van groepsprojecten of financiering door burgercoöperaties.
 • Bevordering van de biodiversiteit
  Meer en meer dier- en plantensoorten verdwijnen uit onze kontreien. Met kleine, goedkope maatregelen kan aan deze achteruitgang een halte worden toegeroepen. Door een gevarieerde keuze van aanplantingen en een natuurlijker groenbeheer ontstaan er voor diverse soorten diverse voedselvoorraden. En als bepaalde populaties het goed doen, vormen zij vaak op hun beurt een gunstige leefomgeving voor andere soorten. Initiatieven hieromtrent moeten wij zeker steunen!
 • Doordacht omgaan met verkavelingsprojecten
  Hoewel de verkavelingswoede begint af te nemen, zijn er een heleboel projecten die al in de startblokken staan. We moeten er goed op toezien dat met zoveel mogelijk factoren wordt rekening gehouden, zowel op het vlak van ecologie als qua mobiliteit, als qua sociaal leven.
 • Doordachte mobiliteit in en om Lint
  We moeten goed nadenken over de verkeersstromen, waarmee we in ons dorp te maken hebben. Streven naar minder autoverkeer betekent automatisch meer investeren in openbaar vervoer. De "modal shift" moet vergemakkelijkt worden, zodat mensen zonder veel poespas van verschillende vervoersmogelijkheden gebruik kunnen maken. Buslijnen afschaffen is dus alvast uit den boze, zélfs als er parallelle verbindingen bestaan! De tarieven voor het spoorverkeer moeten zeker verlaagd worden en de frequentie overdag mag absoluut niet afnemen.